Výroční valná hromada

12.01.2018 18:00

Program VVH: schválení programu VVH

                        volba návrhové komise

                        volba delegátky na Okrskovou VVH

                        zpráva o činnosti

                        zpráva o hospodaření

                        zpráva revizní komise

                        plán práce na r. 2018

                        diskuze

                        usnesení

                        závěr, občerstvení

 Do návrhové komise byly zvoleny předseda - Malá Vwendula, člen - Bílá Naďa

 Na Okrskovou VVH byly navrženy a odsouhlaseny: Bílá Eliška, náhradnice Ryndová M.

Zprávu o hospodaření přednesla Lucie Hřebíková

Zprávu revizní komise přečetla Ryndová Michaela

 Plán práce na r. 2018: - zúčastnit se soutěží v požárním sportu okrsku Chyňava, okresu Beroun a dle možností i soutěží mimo okres, za účelem zviditelňování a                                          šíření dobrého jména sboru a obce

                                     - uspořádání jednoho kola BL na okrese Beroun

                                     - dle možností zúčastňovat se a být nápomocny při akcích okolních sborů a okrsku Chyňava

                                     - účast n anámětovém cvičení ( kolektivní výpomoc)

                                     - údržba materiálu v majetku sboru

                                     - uspořádat 4. ročník lampionového průvodu

                                     - spořádat 2. ročník vánočního tvoření s ozdobou stromečku

                                     - v rámci možností se budou členové účastnit brigád o které bude mít obec Chyňava zájem

                                     - nadále pokračovat v bezplatném dárcovství krve, příp. kostní dřeně

Návrh usnesení: VVH bere na vědomí: volbu delegátky na Okrskovou VVH, souhlasí bez připomínek se zprávou o činnosti a se zprávou o hospodaření. Členské příspěvky ponechává ve stejné výši ( tj. 200,- Kč), schvaluje plán práce v předneseném znění a ukládá výboru dohlížet a pracovat na jeho dodržování.

 VVH schválila usnesení v navrženém znění