Výroční Valná Hromada

09.01.2015 18:00

Výroční Valná hromada

 Program: schválení programu VVH

                 volba návrhové komise

                 volba volební komise

                 seznámení s navrhovanými členy do výboru

                 volba nového výboru

                 volba revizní komise

                 volba členů do okrsku

                 návrh delegátek na Okrskovou a Okresní VVH

                 zpráva o činnosti

                 zpráva o hospodaření

                 zpráva revizní komise

                 plán činnosti na rok 2015

                 diskuse

                 usnesení

                 závěr a občerstvení

z 11 členů bylo přítomno 7, VVH byla usnášení schopná

 Do výboru SDH na další funkční období byly zvoleny Miroslava Karásková, Lucie Hřebíková, Jana Urbanová, Vendula Malá a Andrea Štětková

 Do revizní komise byly zvoleny Michaela Ryndová a Marie Malá

Na VVH Okrsku byla navržena a schválena Miroslava Karásková, náhradnice - Michaela Ryndová, na Okresní VVH obě předchozí členky, ale v opačném pořadí.

Zprávu o činnosti přečetla Jana Urbanová

Zprávu o hospodaření si připravila Lucie Hřebíková

Zprávu revizní komise přednesla Michaela Ryndová

Usnesení přečetla Miroslava Karásková

 Plán práce - uspořádání jednoho kola BL v okrese Beroun

                   - zúčastnit se a být nápomocny při akcích pořádanými okolními sbory a Okrskem Chyňava

                   - účast na námětovém cvičení se zdravotní instruktáží

                   - získávat nové členy

                   - údržba materiálu v majetku sboru

                   - pokračovat v bezplatném dárcovství krve

                   - dle možností a zájmu uspořádat lampionový průvod v maskách

                   - v rámci získávání fin. prostředků zúčastňovat se brigád